Strona główna / Aktualności / W czwartek sesja. Zobacz czego będzie dotyczyć

W czwartek sesja. Zobacz czego będzie dotyczyć

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),

z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Ostrowite

na dzień 26 stycznia 2017 roku tj. czwartek godz. 10oo,

która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Ostrowitem

  1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Ostrowite.

  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

  6. Reforma oświaty.

  7. Informacja nt. perspektyw skanalizowania gminy.

  8. Informacja w sprawie odpadów komunalnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2017 rok,

b- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017 -2027,

c- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

d- określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego

przez Gminę Ostrowite oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych

kryteriów,

e- określenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowite oraz określenie wartości punktowej

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

f- uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego

Parku Krajobrazowego.

10. Udzielenie odpowiedzi na wnoszone interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Marek Nowakowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.